ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
21/06/2015 보부상 [ko] 보부상 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남녀혼탕 [ko] 남녀혼탕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 여성관 [ko] 여성관 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남성관 [ko] 남성관 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남가주 [ko] 남가주 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 부계사회 [ko] 부계사회 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 모계사회 [ko] 모계사회 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남생이 [ko] 남생이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남편감 [ko] 남편감 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남포등 [ko] 남포등 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남학교 [ko] 남학교 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남새밭 [ko] 남새밭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남반구 [ko] 남반구 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남성미 [ko] 남성미 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남북조시대 [ko] 남북조시대 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 북침 [ko] 북침 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남침 [ko] 남침 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남도타령 [ko] 남도타령 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남루하다 [ko] 남루하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 세종기지 [ko] 세종기지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남극세종기지 [ko] 남극세종기지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남창 [ko] 남창 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 북군 [ko] 북군 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남군 [ko] 남군 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남촌 [ko] 남촌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남량 [ko] 남량 ਉਚਾਰਨ nakoa ਵੱਲੋਂ
21/06/2015 지남철 [ko] 지남철 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남획 [ko] 남획 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 정녀 [ko] 정녀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 땅끝마을 [ko] 땅끝마을 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ