ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
21/06/2015 남북조시대 [ko] 남북조시대 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 북침 [ko] 북침 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남침 [ko] 남침 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남도타령 [ko] 남도타령 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남루하다 [ko] 남루하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 세종기지 [ko] 세종기지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남극세종기지 [ko] 남극세종기지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남창 [ko] 남창 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 북군 [ko] 북군 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남군 [ko] 남군 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남촌 [ko] 남촌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남량 [ko] 남량 ਉਚਾਰਨ nakoa ਵੱਲੋਂ
21/06/2015 지남철 [ko] 지남철 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남획 [ko] 남획 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 정녀 [ko] 정녀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 땅끝마을 [ko] 땅끝마을 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남남 [ko] 남남 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 박수무당 [ko] 박수무당 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 쪽바리 [ko] 쪽바리 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 난징대학살 [ko] 난징대학살 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남인 [ko] 남인 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 넘사벽 [ko] 넘사벽 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남사스럽다 [ko] 남사스럽다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남벌하다 [ko] 남벌하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남벌 [ko] 남벌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남지 [ko] 남지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남조시대 [ko] 남조시대 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남제 [ko] 남제 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남종 [ko] 남종 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 여편네 [ko] 여편네 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ