ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
21/06/2015 노리쇠 [ko] 노리쇠 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노련하다 [ko] 노련하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노각 [ko] 노각 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노가주 [ko] 노가주 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노동복 [ko] 노동복 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노동법 [ko] 노동법 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노방초 [ko] 노방초 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노천명 [ko] 노천명 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노름패 [ko] 노름패 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노동꾼 [ko] 노동꾼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노른빛 [ko] 노른빛 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노둣돌 [ko] 노둣돌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노동당 [ko] 노동당 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노년병 [ko] 노년병 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노랑물 [ko] 노랑물 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노대인 [ko] 노대인 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노다지 [ko] 노다지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노인장 [ko] 노인장 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노총각 [ko] 노총각 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노방주 [ko] 노방주 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노망기 [ko] 노망기 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노동권 [ko] 노동권 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 지린내 [ko] 지린내 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노린내 [ko] 노린내 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노른자위땅 [ko] 노른자위땅 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노른자 [ko] 노른자 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노년기 [ko] 노년기 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노략 [ko] 노략 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노리개 [ko] 노리개 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노을빛 [ko] 노을빛 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ