ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
21/06/2015 노리개 [ko] 노리개 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노을빛 [ko] 노을빛 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노부부 [ko] 노부부 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노여움 [ko] 노여움 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노래비 [ko] 노래비 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노령인구 [ko] 노령인구 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노친네 [ko] 노친네 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노친 [ko] 노친 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노구 [ko] 노구 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노벨문학상 [ko] 노벨문학상 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노벨 [ko] 노벨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노송 [ko] 노송 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노한 [ko] 노한 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노획 [ko] 노획 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노통 [ko] 노통 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노반 [ko] 노반 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노부 [ko] 노부 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노상방뇨 [ko] 노상방뇨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노령 [ko] 노령 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노환 [ko] 노환 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노가다 [ko] 노가다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노들강변 [ko] 노들강변 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노방 [ko] 노방 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노처녀 [ko] 노처녀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노론 [ko] 노론 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 전교조 [ko] 전교조 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 민주노총 [ko] 민주노총 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 한국노총 [ko] 한국노총 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노어 [ko] 노어 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 노객 [ko] 노객 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ