ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
21/06/2015 납입 [ko] 납입 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 납량특집 [ko] 납량특집 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 납세의의무 [ko] 납세의의무 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 납품 [ko] 납품 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 납득 [ko] 납득 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 날밤새우다 [ko] 날밤새우다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남극회의 [ko] 남극회의 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남도소리 [ko] 남도소리 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남도민요 [ko] 남도민요 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남극대륙 [ko] 남극대륙 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 넘실거리다 [ko] 넘실거리다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 낭독하다 [ko] 낭독하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남해대교 [ko] 남해대교 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남성합창단 [ko] 남성합창단 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남용되다 [ko] 남용되다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남모르다 [ko] 남모르다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남부럽다 [ko] 남부럽다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남김없이 [ko] 남김없이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남다르다 [ko] 남다르다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남루히 [ko] 남루히 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남국적 [ko] 남국적 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남달리 [ko] 남달리 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남몰래 [ko] 남몰래 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남산골딸깍발이 [ko] 남산골딸깍발이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 장수하늘소 [ko] 장수하늘소 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남대문놀이 [ko] 남대문놀이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남포직할시 [ko] 남포직할시 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 금오신화 [ko] 금오신화 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남사당놀이 [ko] 남사당놀이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 남사당패 [ko] 남사당패 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ