ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 빵모자 [ko] 빵모자 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 떡볶이 [ko] 떡볶이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 읽다 [ko] 읽다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 유칼립투스 [ko] 유칼립투스 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 졸업가운 [ko] 졸업가운 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 큰부리새 [ko] 큰부리새 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 꽃향기 [ko] 꽃향기 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 모란꽃 [ko] 모란꽃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 수선화 [ko] 수선화 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 양귀비꽃 [ko] 양귀비꽃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 교수실 [ko] 교수실 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 부총장 [ko] 부총장 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 정원수 [ko] 정원수 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 나무줄기 [ko] 나무줄기 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 석사학위 [ko] 석사학위 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 생활기록부 [ko] 생활기록부 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 반칙하다 [ko] 반칙하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 재학증명서 [ko] 재학증명서 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 박사학위 [ko] 박사학위 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 지도교수 [ko] 지도교수 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 학생단체 [ko] 학생단체 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 학과사무실 [ko] 학과사무실 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 졸업시험 [ko] 졸업시험 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 사학과 [ko] 사학과 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 영어영문학과 [ko] 영어영문학과 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 독어독문학과 [ko] 독어독문학과 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 일어일문학과 [ko] 일어일문학과 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 중어중문학과 [ko] 중어중문학과 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 불어불문학과 [ko] 불어불문학과 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 노어노문학과 [ko] 노어노문학과 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ