ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 감습니다 [ko] 감습니다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 걸음 수 [ko] 걸음 수 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 예사롭다 [ko] 예사롭다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 라틴계 사람 [ko] 라틴계 사람 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 재롱잔치 [ko] 재롱잔치 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 눈 먼 [ko] 눈 먼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 등단하다 [ko] 등단하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 장단에 [ko] 장단에 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 그만 울어 [ko] 그만 울어 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 상식 이하 [ko] 상식 이하 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 자기 자신 [ko] 자기 자신 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 팩스 번호 [ko] 팩스 번호 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 맞춰야 [ko] 맞춰야 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 친절함 [ko] 친절함 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 혼합주 [ko] 혼합주 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 아프시면 알려 주셔야 해요 [ko] 아프시면 알려 주셔야 해요 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 빨아요 [ko] 빨아요 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2020 본인 얘기 [ko] 본인 얘기 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 그들은 아름다운 산림 풍경을 보며 즐기고 있다. [ko] 그들은 아름다운 산림 풍경을 보며 즐기고 있다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 산과 강 사이에는 광활한 산림지대가 있었다. [ko] 산과 강 사이에는 광활한 산림지대가 있었다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 언제나 똑같은 일만 하는 것은 지루하다. [ko] 언제나 똑같은 일만 하는 것은 지루하다. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 첫 사랑은 사람을 성장하게 하고 마지막 사랑은 사람을 완전하게 한다 [ko] 첫 사랑은 사람을 성장하게 하고 마지막 사랑은 사람을 완전하게 한다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 팬덤 [ko] 팬덤 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 바나나 [ko] 바나나 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 초콜릿 [ko] 초콜릿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 망신시키다 [ko] 망신시키다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 컴퓨터 [ko] 컴퓨터 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 카메라 [ko] 카메라 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 에어컨 [ko] 에어컨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2020 아이스크림 [ko] 아이스크림 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ