ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 주민 등록 등본 [ko] 주민 등록 등본 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 재선충병 [ko] 재선충병 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 잰말놀이 [ko] 잰말놀이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 그러지마 [ko] 그러지마 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 동성결혼 [ko] 동성결혼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 영주권 [ko] 영주권 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 횡단보도에서 [ko] 횡단보도에서 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 추정을 내리다 [ko] 추정을 내리다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 떠먹다 [ko] 떠먹다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2018 인터넷으로 [ko] 인터넷으로 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 명랑 [ko] 명랑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 곳곳마다 [ko] 곳곳마다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 사모실 [ko] 사모실 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 도솔천 [ko] 도솔천 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 무안하다 [ko] 무안하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 꿋꿋이 [ko] 꿋꿋이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴에 와 닿다 [ko] 가슴에 와 닿다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 왕벚꽃 [ko] 왕벚꽃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴을 불태우다 [ko] 가슴을 불태우다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴을 앓다 [ko] 가슴을 앓다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴을 울리다 [ko] 가슴을 울리다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴을 찌르다 [ko] 가슴을 찌르다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 경양식집 [ko] 경양식집 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴을 태우다 [ko] 가슴을 태우다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴을 펴다 [ko] 가슴을 펴다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가시가 돋치다 [ko] 가시가 돋치다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 가슴이 타다 [ko] 가슴이 타다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 새세대 [ko] 새세대 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 외침소리 [ko] 외침소리 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2017 일반사람 [ko] 일반사람 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ