ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 꾸려나가다 [ko] 꾸려나가다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 포효 [ko] 포효 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 법에 저촉되다 [ko] 법에 저촉되다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 군침 [ko] 군침 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 드높이 [ko] 드높이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 짐을 싸다 [ko] 짐을 싸다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 앞가림 [ko] 앞가림 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 거창하다 [ko] 거창하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 겁에 질리다 [ko] 겁에 질리다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 정상참작의 여지 [ko] 정상참작의 여지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 먹이사슬 [ko] 먹이사슬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 급한 불을 끄다 [ko] 급한 불을 끄다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 물정 [ko] 물정 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 응석 [ko] 응석 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 강림 [ko] 강림 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 데굴데굴 [ko] 데굴데굴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 내뿜다 [ko] 내뿜다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 격렬히 [ko] 격렬히 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 느릿하다 [ko] 느릿하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 게을러 빠지다 [ko] 게을러 빠지다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 농밀하다 [ko] 농밀하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 급조 [ko] 급조 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 맛깔스럽다 [ko] 맛깔스럽다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 교묘하다 [ko] 교묘하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 당혹 [ko] 당혹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 꿈틀거리다 [ko] 꿈틀거리다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 독점욕 [ko] 독점욕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 대꾸하다 [ko] 대꾸하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 대성통곡 [ko] 대성통곡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 딴죽 [ko] 딴죽 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ