ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 clavipectoral fascia [en] clavipectoral fascia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 Curvessence [en] Curvessence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 Babi Yar [en] Babi Yar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 Nabokov [en] Nabokov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 dontcha [en] dontcha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 Thylakoids [en] Thylakoids ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 Ashtaroth [en] Ashtaroth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 Apollo program [en] Apollo program ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 Department of Homeland Security [en] Department of Homeland Security ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 duke it out [en] duke it out ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2016 eucalypt [en] eucalypt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2014 mesonoxian [en] mesonoxian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2014 pulveratricious [en] pulveratricious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2014 beable [en] beable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2014 argininosuccinate lyase [en] argininosuccinate lyase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2014 Democritean [en] Democritean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2014 John Seigenthaler [en] John Seigenthaler ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2014 annualize [en] annualize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2013 headway [en] headway ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2013 kittredge [en] kittredge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2013 Mayan calendar [en] Mayan calendar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2013 cutie-pie [en] cutie-pie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2013 cannabidiol [en] cannabidiol ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/02/2013 abolitionist [en] abolitionist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2013 Fort Stanwix [en] Fort Stanwix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 orthonormality [en] orthonormality ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2012 anticommutative [en] anticommutative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zonation [en] zonation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zymolysis [en] zymolysis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zoogenous [en] zoogenous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ