ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zymoscope [en] zymoscope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zymoplastic [en] zymoplastic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 Paraliminal [en] Paraliminal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 Shanae [en] Shanae ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/11/2012 Polystyrol [en] Polystyrol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 moma [en] moma ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2012 Albert Maysles [en] Albert Maysles ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2012 omega 6 [en] omega 6 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2012 omega 3 [en] omega 3 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/10/2012 Briann January [en] Briann January ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 boogey [en] boogey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 sciosophy [en] sciosophy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 siffilate [en] siffilate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 unsepulchered [en] unsepulchered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 one-liners [en] one-liners ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 metempsychosis [en] metempsychosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 ineffability [en] ineffability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 polyketide [en] polyketide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 Saint Ignace [en] Saint Ignace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 recondite [en] recondite ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 Conley [en] Conley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 Arsinoitherium [en] Arsinoitherium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2012 John Dos Passos [en] John Dos Passos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] Dupuytren's contracture ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 Thomas Nagel [en] Thomas Nagel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] Montpelier, Vermont ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 dominative [en] dominative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phthalaldehyde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 mineralocorticoid [en] mineralocorticoid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] Melvin L. Prueitt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ