ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/02/2013 abolitionist [en] abolitionist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2013 Fort Stanwix [en] Fort Stanwix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 orthonormality [en] orthonormality ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2012 anticommutative [en] anticommutative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zonation [en] zonation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zymolysis [en] zymolysis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zoogenous [en] zoogenous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zymoscope [en] zymoscope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 zymoplastic [en] zymoplastic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 Paraliminal [en] Paraliminal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 Shanae [en] Shanae ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/11/2012 Polystyrol [en] Polystyrol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 moma [en] moma ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2012 Albert Maysles [en] Albert Maysles ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2012 omega 6 [en] omega 6 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2012 omega 3 [en] omega 3 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/10/2012 Briann January [en] Briann January ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 boogey [en] boogey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 sciosophy [en] sciosophy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 siffilate [en] siffilate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 unsepulchered [en] unsepulchered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 one-liners [en] one-liners ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 metempsychosis [en] metempsychosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 ineffability [en] ineffability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 polyketide [en] polyketide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 Saint Ignace [en] Saint Ignace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 recondite [en] recondite ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 Conley [en] Conley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 Arsinoitherium [en] Arsinoitherium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2012 John Dos Passos [en] John Dos Passos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ