ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] Dupuytren's contracture ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 Thomas Nagel [en] Thomas Nagel ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] Montpelier, Vermont ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 dominative [en] dominative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 Holles Street [en] Holles Street ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 phthalaldehyde [en] phthalaldehyde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 mineralocorticoid [en] mineralocorticoid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] Melvin L. Prueitt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 Carpathians [en] Carpathians ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 jayleen [en] jayleen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 batik [en] batik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 skidmore [en] skidmore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 longcat [en] longcat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2012 Lowes [en] Lowes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2012 tzatziki [en] tzatziki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2012 Louis Freeh [en] Louis Freeh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2012 Sensient Technologies [en] Sensient Technologies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2012 Scyphozoa [en] Scyphozoa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2012 varenicline [en] varenicline ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
10/07/2012 cetuximab [en] cetuximab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 Banoffee pie [en] Banoffee pie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 nomophobe [en] nomophobe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 octomom [en] octomom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2012 Traverse City [en] Traverse City ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] electrohydrodynamics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2012 Angostura bitters [en] Angostura bitters ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2012 sluggard [en] sluggard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2012 somatization [en] somatization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] Martha Nussbaum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2012 death toll [en] death toll ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ