ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 julio [es] julio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 tesis [es] tesis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/05/2009 día laboral [es] día laboral ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/05/2009 diariamente [es] diariamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 pescadilla [es] pescadilla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 joyería [es] joyería ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/05/2009 huerto [es] huerto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/05/2009 callejuela [es] callejuela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 nefasto [es] nefasto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 superávit [es] superávit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 lánguido [es] lánguido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 peritaje [es] peritaje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 ahínco [es] ahínco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 seudónimo [es] seudónimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 consanguíneo [es] consanguíneo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 prevaleciente [es] prevaleciente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 postizo [es] postizo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 vicisitud [es] vicisitud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 apostada [es] apostada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 sucedáneo [es] sucedáneo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 huyo [es] huyo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2008 siguientes [es] siguientes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2008 características [es] características ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2008 comunes [es] comunes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2008 sencillo [es] sencillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2008 aportan [es] aportan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2008 varía [es] varía ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/09/2008 mediante [es] mediante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2008 decadencia [es] decadencia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/09/2008 filosófica [es] filosófica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ