ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/05/2017 Bumbershoot [en] Bumbershoot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2017 Filesand [en] Filesand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2017 puttering [en] puttering ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/03/2017 plasmablast [en] plasmablast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2017 skyscrapers [en] skyscrapers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2017 sharon fruit [en] sharon fruit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2017 Auctioning [en] Auctioning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/03/2017 Frosties [en] Frosties ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2017 VDSL [en] VDSL ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2017 post-sync [en] post-sync ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/03/2017 Miranda Hart [en] Miranda Hart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2017 recolour [en] recolour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2017 fraternizing [en] fraternizing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 quid pro quo [en] quid pro quo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 [zh] 百 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 overall [en] overall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 Morbillivirus [en] Morbillivirus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 emigrate [en] emigrate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 Nannie [en] Nannie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] Bikram Choudhury ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] The Shawshank Redemption ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 turkey [en] turkey ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 toning down [en] toning down ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 Northern Europe [en] Northern Europe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 saltbush [en] saltbush ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 Chugga chugga [en] Chugga chugga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 wavy-haired [en] wavy-haired ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 sanitarist [en] sanitarist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2017 subcontracted [en] subcontracted ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2016 tournament [en] tournament ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ