ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Scandinavia [en] Scandinavia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 airbomb [en] airbomb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 slates [en] slates ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aftershave [en] aftershave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 equalisation [en] equalisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aerobics [en] aerobics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 scab [en] scab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 George Walker Bush [en] George Walker Bush ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 condensation [en] condensation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 blackcurrant [en] blackcurrant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Princess of Parma [en] Princess of Parma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 nine [en] nine ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 one [en] one ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 ellipsis [en] ellipsis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 ten [en] ten ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 eight [en] eight ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 seven [en] seven ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 six [en] six ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 five [en] five ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/02/2012 four [en] four ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/02/2012 two [en] two ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 grey [en] grey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 brown [en] brown ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/02/2012 British Museum [en] British Museum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 penetrated [en] penetrated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 cosmopolitanism [en] cosmopolitanism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 Alexander Grantham [en] Alexander Grantham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 poofter [en] poofter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ