ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 exclaim [en] exclaim ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/02/2012 Longhorsley [en] Longhorsley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 convicts [en] convicts ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 oligopolistic [en] oligopolistic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 clan [en] clan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 National Gallery [en] National Gallery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 Macaskill [en] Macaskill ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/02/2012 Aquaphor [en] Aquaphor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 couldn't've [en] couldn't've ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 personalization [en] personalization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 Tamalpais [en] Tamalpais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 invalidated [en] invalidated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 calorifier [en] calorifier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 contraindication [en] contraindication ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 Loratadine [en] Loratadine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 conjunctivitis [en] conjunctivitis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 unbutton [en] unbutton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 candyfloss [en] candyfloss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 bicky [en] bicky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 Blag Hag [en] Blag Hag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 Roxio [en] Roxio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 secrecy [en] secrecy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 intrusive [en] intrusive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 indention [en] indention ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 small-mindedness [en] small-mindedness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 rejuvenating [en] rejuvenating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 counterweight [en] counterweight ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 Bohemian Grove [en] Bohemian Grove ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 bedspread [en] bedspread ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ