ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/01/2016 South America [en] South America ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2016 better off [en] better off ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/01/2016 Manchurian [en] Manchurian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2016 April [en] April ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2016 frontbench [en] frontbench ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2016 Radio City Tower [en] Radio City Tower ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/01/2016 leading article [en] leading article ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2016 parma ham [en] parma ham ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 warhorse [en] warhorse ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 Yuja Wang [en] Yuja Wang ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 Eddie Kiran [en] Eddie Kiran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 family [en] family ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 George Washington Rains [en] George Washington Rains ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 shability [en] shability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 Frank Lampard [en] Frank Lampard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 court shoes [en] court shoes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2015 heavy-hearted [en] heavy-hearted ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 Camelot [en] Camelot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 reveller [en] reveller ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 refract [en] refract ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 bum [en] bum ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 willingness [en] willingness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 mowing [en] mowing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 instruments [en] instruments ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 Jack Sparrow [en] Jack Sparrow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2014 Birkbeck [en] Birkbeck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 one step ahead [en] one step ahead ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 humvee [en] humvee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 1000 [en] 1000 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 100 [en] 100 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ