ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 Volly [en] Volly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 green [en] green ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
11/08/2014 plead [en] plead ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 postseason [en] postseason ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 scoreless [en] scoreless ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 pre-publication [en] pre-publication ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 teradata [en] teradata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 creamer [en] creamer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 sang [en] sang ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
04/08/2013 asparagus [en] asparagus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2013 Samantha [en] Samantha ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
04/08/2013 Scarlett [en] Scarlett ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/08/2013 abbreviation [en] abbreviation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2013 instead of [en] instead of ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
04/08/2013 John Lewis [en] John Lewis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2013 skiving [en] skiving ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2012 citrin [en] citrin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 Ferguson [en] Ferguson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 National Media Museum [en] National Media Museum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 Museum of Science and Industry [en] Museum of Science and Industry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 Science Museum [en] Science Museum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 unheeded [en] unheeded ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 exclamation [en] exclamation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 clamant [en] clamant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 acclamation [en] acclamation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 acclaim [en] acclaim ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 citrinin [en] citrinin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2012 citrine [en] citrine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 important [en] important ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/06/2012 1990s [en] 1990s ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ