ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Dame Elizabeth Maconchy [en] Dame Elizabeth Maconchy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Ellen [en] Ellen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Erika [en] Erika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Daisy [en] Daisy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 prettier [en] prettier ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 miscalculation [en] miscalculation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Dj Wooble [en] Dj Wooble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 收音机 [yue] 收音机 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 电台 [yue] 电台 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 rigorously [en] rigorously ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/06/2012 bad faith [en] bad faith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 tachocline [en] tachocline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 candy floss [en] candy floss ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 C-section [en] C-section ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 woolacombe [en] woolacombe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Mandopop [en] Mandopop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 back down [en] back down ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Black & Decker [en] Black & Decker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 Giberson [en] Giberson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2012 safebreaker [en] safebreaker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 Gregory Bateson [en] Gregory Bateson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 David Freedberg [en] David Freedberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 personate [en] personate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 Sanders Theatre [en] Sanders Theatre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 Canoeing [en] Canoeing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 boyish [en] boyish ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 reactivate [en] reactivate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2012 odourless [en] odourless ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 electrosurgical [en] electrosurgical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 butchered [en] butchered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ