ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Adam Savage [en] Adam Savage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 rampage [en] rampage ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2012 harmonic [en] harmonic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 incept [en] incept ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2012 intercept [en] intercept ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 scariest [en] scariest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 dunning [en] dunning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Swiffer [en] Swiffer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 hexagram [en] hexagram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 masterful [en] masterful ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 motivations [en] motivations ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 legitimately [en] legitimately ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 Antonio [en] Antonio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 Antoinette [en] Antoinette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2012 fight [en] fight ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2012 susceptibility [en] susceptibility ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2012 changing room [en] changing room ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 Lister [en] Lister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 sentencing [en] sentencing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 splitting [en] splitting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 extender [en] extender ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 reissue [en] reissue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 Google Plus [en] Google Plus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 allowance [en] allowance ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 began [en] began ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 likened [en] likened ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 civil aviation authority [en] civil aviation authority ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 comics [en] comics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 thicker [en] thicker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 contours [en] contours ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ