ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 District Attorney [en] District Attorney ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 straw hat [en] straw hat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 unrestrictedly [en] unrestrictedly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 fragmented [en] fragmented ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 connecting [en] connecting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 snotty [en] snotty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2012 hairspring [en] hairspring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2012 swept [en] swept ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/04/2012 traumatize [en] traumatize ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/04/2012 eclipsed [en] eclipsed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2012 incision [en] incision ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2012 lambing [en] lambing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2012 hairgrip [en] hairgrip ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2012 deserving [en] deserving ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 slick [en] slick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 Christmas [en] Christmas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 Assumption of Mary [en] Assumption of Mary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 food [en] food ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 Armco [en] Armco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 Chaikoff [en] Chaikoff ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 weather-beaten [en] weather-beaten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2012 Henry Esmond [en] Henry Esmond ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2012 Pritesh [en] Pritesh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/04/2012 embeddable [en] embeddable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2012 soiling [en] soiling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2012 evil [en] evil ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
12/04/2012 nimbleness [en] nimbleness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 Charles City [en] Charles City ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 Claremont [en] Claremont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 Petersburg [en] Petersburg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ