ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Count Dracula [en] Count Dracula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Dracula [en] Dracula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 pleasuring [en] pleasuring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 great-grandparents [en] great-grandparents ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 series [en] series ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 long-haired [en] long-haired ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 spider-crab [en] spider-crab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Susan Wooldridge [en] Susan Wooldridge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2012 cereal [en] cereal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 amazing [en] amazing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 MP [en] MP ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 intellectual property [en] intellectual property ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 scouse [en] scouse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 democratization [en] democratization ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 impulsively [en] impulsively ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Adam Savage [en] Adam Savage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 rampage [en] rampage ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2012 harmonic [en] harmonic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 incept [en] incept ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2012 intercept [en] intercept ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 scariest [en] scariest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 dunning [en] dunning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Swiffer [en] Swiffer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 hexagram [en] hexagram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 masterful [en] masterful ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 motivations [en] motivations ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 legitimately [en] legitimately ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 Antonio [en] Antonio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2012 Antoinette [en] Antoinette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2012 fight [en] fight ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ