ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 Manassas [en] Manassas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 Prince Edward [en] Prince Edward ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 King George [en] King George ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 Brunswick [en] Brunswick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 eclectic [en] eclectic ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 粟米 [yue] 粟米 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 好好食 [yue] 好好食 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 花生 [yue] 花生 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 咖啡 [yue] 咖啡 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 馄饨 [yue] 馄饨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 菜花 [yue] 菜花 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 糯米 [yue] 糯米 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 西瓜 [yue] 西瓜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 烧卖 [yue] 烧卖 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 特別 [yue] 特別 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 核突 [yue] 核突 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 孤寒 [yue] 孤寒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 多餘 [yue] 多餘 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 喺邊喥 [yue] 喺邊喥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 quantity surveyor [en] quantity surveyor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 repetition [en] repetition ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 windscreen wiper [en] windscreen wiper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 speed limit [en] speed limit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 fruit picker [en] fruit picker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 fixer-upper [en] fixer-upper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2012 consequential [en] consequential ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 mimicking [en] mimicking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Steve Cram [en] Steve Cram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Jeremy Deller [en] Jeremy Deller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 narked [en] narked ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ