ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 vocab [en] vocab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Prichard [en] Prichard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Steve Ovett [en] Steve Ovett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 seamen [en] seamen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Decarboxylase [en] Decarboxylase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 aminobutyl [en] aminobutyl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Mulligans Inn [en] Mulligans Inn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Hachaliah [en] Hachaliah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Thacker [en] Thacker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Mirtazapine [en] Mirtazapine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Helminthology [en] Helminthology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 customise [en] customise ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/03/2012 rete testis [en] rete testis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Long John Silver [en] Long John Silver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 Imperial County [en] Imperial County ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 uninvited [en] uninvited ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 teflon [en] teflon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 emigrated [en] emigrated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Passion Week [en] Passion Week ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Jewess [en] Jewess ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Liam Paris Howlett [en] Liam Paris Howlett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Leeroy [en] Leeroy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Calaveras County [en] Calaveras County ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2012 Colusa County [en] Colusa County ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Contra Costa County [en] Contra Costa County ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 heartsick [en] heartsick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 flubby [en] flubby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 blood-red [en] blood-red ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 quad-core [en] quad-core ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 shitload [en] shitload ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ