ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 erikejo [eo] erikejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 eriko [eo] eriko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 eksterlanda [eo] eksterlanda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 eksterordinara [eo] eksterordinara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 ĵaluza [eo] ĵaluza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 memstudi [eo] memstudi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 antisepsilo [eo] antisepsilo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 enigi [eo] enigi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dusenca [eo] dusenca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolektiva [eo] kolektiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolektivo [eo] kolektivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komplico [eo] komplico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 aerlinio [eo] aerlinio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 litkuseno [eo] litkuseno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 nekonataj [eo] nekonataj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 krucforme [eo] krucforme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komforte [eo] komforte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 krome [eo] krome ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 malavantaĝo [eo] malavantaĝo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dusignifa [eo] dusignifa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolektanto [eo] kolektanto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolekto [eo] kolekto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komploto [eo] komploto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komponi [eo] komponi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komponisto [eo] komponisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 lernejestro [eo] lernejestro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 lernigi [eo] lernigi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 lernita [eo] lernita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 gvidado [eo] gvidado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 konfirmi [eo] konfirmi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ