ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 inkluzivi [eo] inkluzivi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komence [eo] komence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 proksimiĝas [eo] proksimiĝas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 mistera [eo] mistera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 preleganto [eo] preleganto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 senpaga [eo] senpaga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 Sádaba [es] Sádaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 Tauste [es] Tauste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 Calatayud [es] Calatayud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 Ejea de los Caballeros [es] Ejea de los Caballeros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 antracito [eo] antracito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 antropologo [eo] antropologo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 antisepsa [eo] antisepsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 konekti [eo] konekti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 frukti [eo] frukti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 disiri [eo] disiri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 anakronismo [eo] anakronismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 ekskomuniko [eo] ekskomuniko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 deficito [eo] deficito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 dukolora [eo] dukolora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 dukino [eo] dukino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 duko [eo] duko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 diskriminacio [eo] diskriminacio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 diskreteco [eo] diskreteco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 konferenco [eo] konferenco ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 konfederacio [eo] konfederacio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2013 Caterine Ibargüen [es] Caterine Ibargüen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 gvardio [eo] gvardio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 hieno [eo] hieno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 junularo [eo] junularo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ