ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 kontrabandisto [eo] kontrabandisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 malario [eo] malario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 kromnomo [eo] kromnomo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 impertinenteco [eo] impertinenteco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 likvida [eo] likvida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 komunismo [eo] komunismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 komunisto [eo] komunisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 minerala [eo] minerala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 mineralo [eo] mineralo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 junulino [eo] junulino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 sáfico [es] sáfico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 calima [es] calima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 francófilo [es] francófilo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 fotólisis [es] fotólisis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 cuadro sinóptico [es] cuadro sinóptico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 geoestacionario [es] geoestacionario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 isobárico [es] isobárico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 cátodo [es] cátodo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 galvánico [es] galvánico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 sofisma [es] sofisma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2013 gangas [es] gangas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/11/2012 Javier Gómez Noya [es] Javier Gómez Noya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2012 cindro [eo] cindro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2012 knaboj [eo] knaboj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2012 koloroj [eo] koloroj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2012 erinaco [eo] erinaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 lagoj [eo] lagoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 kursoj [eo] kursoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 kuŝas [eo] kuŝas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 laktoj [eo] laktoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ