ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 lasas [eo] lasas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 lavas [eo] lavas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 kontaktoj [eo] kontaktoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 banknoto [eo] banknoto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 kuiras [eo] kuiras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2012 benzino [eo] benzino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/02/2011 sandeces [es] sandeces ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/04/2010 acostumbrada [es] acostumbrada ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/04/2010 escachar [es] escachar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/04/2010 fisgar [es] fisgar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/02/2010 Genaro [eo] Genaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝŝ! [eo] ŝŝ! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝlako [eo] ŝlako ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝlagro [eo] ŝlagro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝlimo [eo] ŝlimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝminko [eo] ŝminko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝmiri [eo] ŝmiri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝnuro [eo] ŝnuro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝoforo [eo] ŝoforo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝorbeto [eo] ŝorbeto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝoso [eo] ŝoso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/02/2010 ŝoto [eo] ŝoto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝovi [eo] ŝovi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝoveli [eo] ŝoveli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝpini [eo] ŝpini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝrapnelo [eo] ŝrapnelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝrumpi [eo] ŝrumpi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/02/2010 ŝovinismo [eo] ŝovinismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝovinisto [eo] ŝovinisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 ŝoseo [eo] ŝoseo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ