ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/02/2010 Katalunio [eo] Katalunio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2010 abrasador [es] abrasador ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/02/2010 arrabal [es] arrabal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/01/2010 animaban [es] animaban ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/01/2010 abolido [es] abolido ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/01/2010 ansiosa [es] ansiosa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/01/2010 cayó [es] cayó ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/01/2010 clavados [es] clavados ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/01/2010 acabóse [es] acabóse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 káiser [es] káiser ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 nomita [eo] nomita ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 ŝteli [eo] ŝteli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 seat [es] seat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 ŝtato [eo] ŝtato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 goyescas [es] goyescas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 plezure [eo] plezure ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 ambicionar [es] ambicionar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 Kajto [eo] Kajto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 sudoku [es] sudoku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2010 históricamente [es] históricamente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2009 ŝtormo [eo] ŝtormo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 ŝtofo [eo] ŝtofo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 atusar [es] atusar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2009 a tutiplén [es] a tutiplén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 ŝuldi [eo] ŝuldi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 ŝpari [eo] ŝpari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 ŝtupo [eo] ŝtupo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 ŝultro [eo] ŝultro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 ŝviti [eo] ŝviti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2009 audible [es] audible ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ