ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 pingüe [es] pingüe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 descarnado [es] descarnado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 enjuto [es] enjuto ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 tenue [es] tenue ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 delgaducho [es] delgaducho ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 impotente [es] impotente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 endeble [es] endeble ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 enclenque [es] enclenque ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 firme [es] firme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 recio [es] recio ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 autoritario [es] autoritario ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 adivinanza [es] adivinanza ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 ŝekelo [eo] ŝekelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝelako [eo] ŝelako ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝenoprazo [eo] ŝenoprazo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝereo [eo] ŝereo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 finlegi [eo] finlegi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 absceso [eo] absceso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝilingo [eo] ŝilingo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝika [eo] ŝika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝijaisto [eo] ŝijaisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝijaismo [eo] ŝijaismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝindo [eo] ŝindo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2009 ŝelo [eo] ŝelo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 aerostática [es] aerostática ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 nomadismo [es] nomadismo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 cuadrar [es] cuadrar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 adversativo [es] adversativo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 cuadrarse [es] cuadrarse ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2009 cuadrícula [es] cuadrícula ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ