ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikovat [cs] specifikovat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikuje [cs] specifikuje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 spekter [cs] spekter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikou [cs] specifikou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikem [cs] specifikem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikačními [cs] specifikačními ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikačního [cs] specifikačního ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikačních [cs] specifikačních ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikační [cs] specifikační ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikacím [cs] specifikacím ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikacích [cs] specifikacích ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikaci [cs] specifikaci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikách [cs] specifikách ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikacemi [cs] specifikacemi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifikace [cs] specifikace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifika [cs] specifika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 specifik [cs] specifik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 zobcová flétna [cs] zobcová flétna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 ukulele [cs] ukulele ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 tympány [cs] tympány ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 tuba [cs] tuba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 trombón [cs] trombón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 saxofon [cs] saxofon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 příčná flétna [cs] příčná flétna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 mandolína [cs] mandolína ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 mandola [cs] mandola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 loutna [cs] loutna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 lesní roh [cs] lesní roh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 kontrabas [cs] kontrabas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2010 klarinet [cs] klarinet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ