ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 skilurðu [is] skilurðu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 bar [is] bar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 illviðri [is] illviðri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 Miðaftann [is] Miðaftann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 vegabréfaeftirlit [is] vegabréfaeftirlit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 meir [is] meir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 gullfalleg [is] gullfalleg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 léleg [is] léleg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 jaðar [is] jaðar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 djúpt [is] djúpt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 sérhljóði [is] sérhljóði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 dagblaði [is] dagblaði ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 strákarnir [is] strákarnir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 stúlkur [is] stúlkur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 matseðlinum [is] matseðlinum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 hef [is] hef ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 drengurinn [is] drengurinn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 stúlkan [is] stúlkan ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 þróun [is] þróun ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 líkamning [is] líkamning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 Samningsaðili [is] Samningsaðili ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015 gír [is] gír ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015 löggæslumyndavélunum [is] löggæslumyndavélunum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015 eldgjá [is] eldgjá ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015 hryllingur [is] hryllingur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015 laut [is] laut ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015 Hvanndalsbræður [is] Hvanndalsbræður ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015 Hrist [is] Hrist ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015 Ingólfsson [is] Ingólfsson ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/06/2015 ráðvilltur [is] ráðvilltur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ