ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

bjarkibjarki

bjarkibjarki ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
skilurðu ਉਚਾਰਨ
skilurðu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
bar ਉਚਾਰਨ
bar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
illviðri ਉਚਾਰਨ
illviðri [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
Miðaftann ਉਚਾਰਨ
Miðaftann [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
vegabréfaeftirlit ਉਚਾਰਨ
vegabréfaeftirlit [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
meir ਉਚਾਰਨ
meir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
gullfalleg ਉਚਾਰਨ
gullfalleg [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
léleg ਉਚਾਰਨ
léleg [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
jaðar ਉਚਾਰਨ
jaðar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
djúpt ਉਚਾਰਨ
djúpt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016
sérhljóði ਉਚਾਰਨ
sérhljóði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
dagblaði ਉਚਾਰਨ
dagblaði [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
strákarnir ਉਚਾਰਨ
strákarnir [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
stúlkur ਉਚਾਰਨ
stúlkur [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
matseðlinum ਉਚਾਰਨ
matseðlinum [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
hef ਉਚਾਰਨ
hef [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
drengurinn ਉਚਾਰਨ
drengurinn [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
stúlkan ਉਚਾਰਨ
stúlkan [is] 2 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
þróun ਉਚਾਰਨ
þróun [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
líkamning ਉਚਾਰਨ
líkamning [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
Samningsaðili ਉਚਾਰਨ
Samningsaðili [is] 1 ਵੋਟਾਂ
30/06/2015
gír ਉਚਾਰਨ
gír [is] 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015
löggæslumyndavélunum ਉਚਾਰਨ
löggæslumyndavélunum [is] 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015
eldgjá ਉਚਾਰਨ
eldgjá [is] 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015
hryllingur ਉਚਾਰਨ
hryllingur [is] 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015
laut ਉਚਾਰਨ
laut [is] 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015
Hvanndalsbræður ਉਚਾਰਨ
Hvanndalsbræður [is] 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015
Hrist ਉਚਾਰਨ
Hrist [is] 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2015
Ingólfsson ਉਚਾਰਨ
Ingólfsson [is] 1 ਵੋਟਾਂ
20/06/2015
ráðvilltur ਉਚਾਰਨ
ráðvilltur [is] 0 ਵੋਟਾਂ