ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 بي امضا [fa] بي امضا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 عكس العمل [fa] عكس العمل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 تطبيق كردن [fa] تطبيق كردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 به درد خوردن [fa] به درد خوردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 توي روي كسي ايستادن [fa] توي روي كسي ايستادن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 زبان درازي كردن [fa] زبان درازي كردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 جوابگو بودن [fa] جوابگو بودن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 تاوان [fa] تاوان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 رقيب [fa] رقيب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 نياكان [fa] نياكان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 قابل جواب [fa] قابل جواب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 از مد افتاده [fa] از مد افتاده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 پيش از تولد [fa] پيش از تولد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 نظم و نثر [fa] نظم و نثر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 پر شور وحال [fa] پر شور وحال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 انسان نما [fa] انسان نما ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 مردم شناس [fa] مردم شناس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 انسان شناس [fa] انسان شناس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 آدم نما [fa] آدم نما ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 سياه زخم [fa] سياه زخم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 جُنگ [fa] جُنگ ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 گلچين ادبي [fa] گلچين ادبي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 عهد دقيانوس [fa] عهد دقيانوس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 سرود مذهبي [fa] سرود مذهبي ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 سالن انتظار [fa] سالن انتظار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 شاخك [fa] شاخك ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 پيشين [fa] پيشين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 مقدّم [fa] مقدّم ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/05/2009 مخالفت كسي را بر انگيختن [fa] مخالفت كسي را بر انگيختن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2009 مخالفت آميز [fa] مخالفت آميز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ