ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 performative [en] performative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 terminals [en] terminals ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 luxuries [en] luxuries ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 necessities [en] necessities ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 messed up [en] messed up ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 thirty-first [en] thirty-first ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/06/2012 intimidated [en] intimidated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 Mt Hamilton [en] Mt Hamilton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 restating [en] restating ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/06/2012 saute [en] saute ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 society [en] society ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 pure [en] pure ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 falcon [en] falcon ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
23/06/2012 Monarchs [en] Monarchs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ