ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/05/2017 chuchotèrent [fr] chuchotèrent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2017 faire marche arrière [fr] faire marche arrière ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2017 fermement décidé [fr] fermement décidé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2017 siciliens [fr] siciliens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2017 chanvre [fr] chanvre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2017 et en la poussant [fr] et en la poussant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2017 des troncs [fr] des troncs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2017 proteggere [it] proteggere ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/03/2017 les dolmens [fr] les dolmens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2016 les hauteurs [fr] les hauteurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2016 hauteurs [fr] hauteurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2016 des incas [fr] des incas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2016 le bruit court que [fr] le bruit court que ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2016 à ras bord [fr] à ras bord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2016 hip-hop [fr] hip-hop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2016 œil globuleux [fr] œil globuleux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2015 tamil [fr] tamil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] c’est mon Jules ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2015 à force de coups [fr] à force de coups ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] Pierre Valdès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2015 chandelier [fr] chandelier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 selon les pays [fr] selon les pays ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ