ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 fréquentés [fr] fréquentés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 fréquences [fr] fréquences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 frappées [fr] frappées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 ferroviaires [fr] ferroviaires ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 fidéliser [fr] fidéliser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 fixées [fr] fixées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 fixée [fr] fixée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 fixé [fr] fixé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 à pas de géant [fr] à pas de géant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 locution adjective [fr] locution adjective ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2010 qui s'appellent [fr] qui s'appellent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 Éclairs sur l'au-delà [fr] Éclairs sur l'au-delà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2010 punteggiare [it] punteggiare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2010 immédiates [fr] immédiates ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/09/2010 importantes [fr] importantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2010 paquebot [fr] paquebot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/08/2010 te [fr] te ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Mexès [fr] Mexès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Qu'est-ce qu'il a? [fr] Qu'est-ce qu'il a? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 bazooka [fr] bazooka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 brouillamini [fr] brouillamini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 catégoriquement [fr] catégoriquement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 designer [fr] designer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 dame de pique [fr] dame de pique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 dessus-de-lit [fr] dessus-de-lit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 dessous-de-table [fr] dessous-de-table ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 égoïsme [fr] égoïsme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 frémissement [fr] frémissement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 feu ! [fr] feu ! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2010 Technologie [fr] Technologie ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ