ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 systèmes [fr] systèmes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 un mot [fr] un mot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 susceptibilité [fr] susceptibilité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 surprenante [fr] surprenante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 tortures [fr] tortures ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 torréfier [fr] torréfier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 travaux forcés [fr] travaux forcés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 supermarchés [fr] supermarchés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 supplémentaires [fr] supplémentaires ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 sur-le-champ [fr] sur-le-champ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 turbulences [fr] turbulences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 unilatérale [fr] unilatérale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 thérapeutiques [fr] thérapeutiques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 théoriciens [fr] théoriciens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 universités [fr] universités ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 universelle [fr] universelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 truqué [fr] truqué ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 variables [fr] variables ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 vade-mecum [fr] vade-mecum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 voulait [fr] voulait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 voulut [fr] voulut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 voulais [fr] voulais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 destrezza [it] destrezza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2010 inquadrato [it] inquadrato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2010 vedersi [it] vedersi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 sourires [fr] sourires ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 Armand de Brignac [fr] Armand de Brignac ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/08/2010 Tempe [fr] Tempe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 télex [fr] télex ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 télévisées [fr] télévisées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ