ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 terroristes [fr] terroristes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 textiles [fr] textiles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 thématiques [fr] thématiques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 Rue de Bellechasse [fr] Rue de Bellechasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 théâtrales [fr] théâtrales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 unanimité [fr] unanimité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 ukrainiens [fr] ukrainiens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 ukrainiennes [fr] ukrainiennes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 trouvailles [fr] trouvailles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 troupes [fr] troupes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 trolleybus [fr] trolleybus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 veut [fr] veut ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 viendrait [fr] viendrait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 cuire à blanc [fr] cuire à blanc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 vitres [fr] vitres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 voulaient [fr] voulaient ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/08/2010 vont [fr] vont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 votes [fr] votes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 vole [fr] vole ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 volé [fr] volé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 volontés [fr] volontés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 vivants [fr] vivants ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 vivantes [fr] vivantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 vivante [fr] vivante ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/08/2010 vitro [fr] vitro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 viendront [fr] viendront ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 visait [fr] visait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 visant [fr] visant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 visas [fr] visas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 vise [fr] vise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ