ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 rassures [fr] rassures ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 événement [fr] événement ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 New-York [fr] New-York ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 égal à la somme [fr] égal à la somme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 être introduite par [fr] être introduite par ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 être plus réduit [fr] être plus réduit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 au-delà du [fr] au-delà du ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 définir certaines règles [fr] définir certaines règles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 juxtaposition de lettres [fr] juxtaposition de lettres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 sans indication supplémentaire [fr] sans indication supplémentaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 espaces contigus [fr] espaces contigus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 cadrans solaires [fr] cadrans solaires ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 C'est le cas [fr] C'est le cas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 À nous de jouer ! [fr] À nous de jouer ! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ