ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] Pierre Valdès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2015 chandelier [fr] chandelier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 selon les pays [fr] selon les pays ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 rassures [fr] rassures ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/05/2015 événement [fr] événement ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 New-York [fr] New-York ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ