ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 divisés en deux catégories [fr] divisés en deux catégories ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 numération hébraïque [fr] numération hébraïque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 mauvaises interprétations [fr] mauvaises interprétations ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 au cours de l'Antiquité [fr] au cours de l'Antiquité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 La nouvelle recommandation [fr] La nouvelle recommandation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 meilleure maîtrise [fr] meilleure maîtrise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 opérations ultérieures [fr] opérations ultérieures ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 priorité prédéfinies [fr] priorité prédéfinies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 lever l'ambiguïté [fr] lever l'ambiguïté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 l'usage perdure aujourd'hui [fr] l'usage perdure aujourd'hui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 sans fautes d’orthographe [fr] sans fautes d’orthographe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 conclusions de l’enquête [fr] conclusions de l’enquête ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 suppression des parenthèses [fr] suppression des parenthèses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 expressions archaïques [fr] expressions archaïques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 notation algébrique [fr] notation algébrique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 en toutes lettres sur un chéquier [fr] en toutes lettres sur un chéquier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 Supplément alphanumérique cerclé [fr] Supplément alphanumérique cerclé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 à la règle et au compas [fr] à la règle et au compas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 de la gauche vers la droite [fr] de la gauche vers la droite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 au fur et à mesure [fr] au fur et à mesure ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 bien dans sa peau [fr] bien dans sa peau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 Complétez le formulaire [fr] Complétez le formulaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 obligations environnementales [fr] obligations environnementales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 lors de l'entretien [fr] lors de l'entretien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 certifiée conforme à la norme Qualité [fr] certifiée conforme à la norme Qualité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 challenge positif [fr] challenge positif ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 empreinte écologique [fr] empreinte écologique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 le rôle de chacun [fr] le rôle de chacun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 quasiment intarissable [fr] quasiment intarissable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 économie locale [fr] économie locale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ