ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 naturismo [it] naturismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 pornografia [it] pornografia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 governativo [it] governativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 approche apophatique [fr] approche apophatique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Fouqueux [fr] Fouqueux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 formidable paddington [fr] formidable paddington ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 laisser compoter [fr] laisser compoter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2015 Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon [fr] Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2015 opposition au système [fr] opposition au système ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2015 Le dogme de l’Incarnation [fr] Le dogme de l’Incarnation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2015 cavernes inexplorées [fr] cavernes inexplorées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2015 Nous jouons au tennis [fr] Nous jouons au tennis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2015 des Grandes Tourelles [fr] des Grandes Tourelles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2015 Montée des Pionniers [fr] Montée des Pionniers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2015 Solweig [fr] Solweig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2015 le B.A.-BA [fr] le B.A.-BA ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2014 morphogramme [fr] morphogramme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2014 Kawaii [fr] Kawaii ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
16/11/2014 des garçons [fr] des garçons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 traversées [fr] traversées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 inutilisables [fr] inutilisables ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 d’infanterie [fr] d’infanterie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 riverains [fr] riverains ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 est tenu [fr] est tenu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 maximales [fr] maximales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 Claude Chanel [fr] Claude Chanel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 Villiers-les-Hauts [fr] Villiers-les-Hauts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 Antoine Rabin [fr] Antoine Rabin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 d’intersection [fr] d’intersection ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/11/2014 hors agglomération [fr] hors agglomération ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ