ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/11/2013 faire sa violette [fr] faire sa violette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2013 des haricots ! [fr] des haricots ! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2013 bleu pervenche [fr] bleu pervenche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2013 vieille branche [fr] vieille branche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2013 feuille de chou [fr] feuille de chou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2013 le bâtiment [fr] le bâtiment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2013 mauvaise herbe [fr] mauvaise herbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2013 d'encaissement [fr] d'encaissement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2013 hérons [fr] hérons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 Bodin [fr] Bodin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2011 De 26 ans [fr] De 26 ans ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2011 présenté [fr] présenté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 villas [fr] villas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] Jacques Castérède ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] Thierry Bleuze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Jaques Blot [fr] Jaques Blot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] Sylvie Delassus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 groseillier [fr] groseillier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 flamant [fr] flamant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] lionel Bringuier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] Marcelle Geneste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Pouzeratte [fr] Pouzeratte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] Janine Euvrard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] Frédérique Gueneau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Claude Broussy [fr] Claude Broussy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] Colette Ledannois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Catherine Clément [fr] Catherine Clément ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] Il buio si avvicina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 Anouchka [fr] Anouchka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 arthroplastie [fr] arthroplastie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ