ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/12/2011 présenté [fr] présenté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 villas [fr] villas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] Jacques Castérède ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] Thierry Bleuze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Jaques Blot [fr] Jaques Blot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] Sylvie Delassus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 groseillier [fr] groseillier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2011 flamant [fr] flamant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] lionel Bringuier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] Marcelle Geneste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Pouzeratte [fr] Pouzeratte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] Janine Euvrard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] Frédérique Gueneau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Claude Broussy [fr] Claude Broussy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] Colette Ledannois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2011 Catherine Clément [fr] Catherine Clément ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] Il buio si avvicina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 Anouchka [fr] Anouchka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 arthroplastie [fr] arthroplastie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 exaucez-nous [fr] exaucez-nous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 s'est aimé [fr] s'est aimé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 Le phytoplancton [fr] Le phytoplancton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 paca [fr] paca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 On peut y aller [fr] On peut y aller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 Joyeux Nouvel An [fr] Joyeux Nouvel An ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 cadre rectangulaire [fr] cadre rectangulaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 mes amis [fr] mes amis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/09/2011 jean roch [fr] jean roch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 Pas une décision [fr] Pas une décision ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/09/2011 clairvoyantes [fr] clairvoyantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ