ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 cherche en gémissant [fr] cherche en gémissant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 brouilleur [fr] brouilleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 scoprirete [it] scoprirete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 furba [it] furba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 tradiva [it] tradiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 bevande [it] bevande ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2011 ovunque [it] ovunque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2011 zanzare [it] zanzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2011 fiori di Sicilia [it] fiori di Sicilia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2011 Esmée [fr] Esmée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2011 Non ho l'età [it] Non ho l'età ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/09/2011 Axelle [fr] Axelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2011 à l'improviste [fr] à l'improviste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 suspicare [it] suspicare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 superuomo [it] superuomo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 naturistico [it] naturistico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 méchante [fr] méchante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 brosse à dents [fr] brosse à dents ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 saison de l'année [fr] saison de l'année ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 prudente [fr] prudente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 rouge à lèvres [fr] rouge à lèvres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 bucato [it] bucato ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/01/2011 razione [it] razione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 particella [it] particella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 profumato, [it] profumato, ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 antirughe [it] antirughe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/01/2011 intergovernativo [it] intergovernativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 coabitazione [it] coabitazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 depilazione [it] depilazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 doposole [it] doposole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ