ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 prudente [fr] prudente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 rouge à lèvres [fr] rouge à lèvres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 bucato [it] bucato ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/01/2011 razione [it] razione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 particella [it] particella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 profumato, [it] profumato, ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 antirughe [it] antirughe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/01/2011 intergovernativo [it] intergovernativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 coabitazione [it] coabitazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 depilazione [it] depilazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 doposole [it] doposole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 sbiancante [it] sbiancante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 bicamerale [it] bicamerale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 Biomasse [fr] Biomasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 agrocarburant [fr] agrocarburant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 prétention [fr] prétention ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 traducteur [fr] traducteur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 cochonnailles [fr] cochonnailles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 constitutionnelles [fr] constitutionnelles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 constitutionnelle [fr] constitutionnelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 conséquences [fr] conséquences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] croc-en-jambe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/11/2010 créances [fr] créances ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 créanciers [fr] créanciers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 créancières [fr] créancières ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 créa [fr] créa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 côtés [fr] côtés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 tinca [it] tinca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] arrière-petite-nièce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 dépravation [fr] dépravation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ