ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 sbiancante [it] sbiancante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 bicamerale [it] bicamerale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 Biomasse [fr] Biomasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 agrocarburant [fr] agrocarburant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 prétention [fr] prétention ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 traducteur [fr] traducteur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 cochonnailles [fr] cochonnailles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 constitutionnelles [fr] constitutionnelles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 constitutionnelle [fr] constitutionnelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 conséquences [fr] conséquences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] croc-en-jambe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/11/2010 créances [fr] créances ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 créanciers [fr] créanciers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 créancières [fr] créancières ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 créa [fr] créa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 côtés [fr] côtés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 tinca [it] tinca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] arrière-petite-nièce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 dépravation [fr] dépravation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 dégriser [fr] dégriser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 dégueu [fr] dégueu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 dépister [fr] dépister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 déposition [fr] déposition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 degré [fr] degré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2010 échafaudages [fr] échafaudages ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 lectures [en] lectures ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2010 petille [fr] petille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2010 chasseur-bombardier [fr] chasseur-bombardier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 éditorialiste [fr] éditorialiste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 fédérations [fr] fédérations ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ