ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 cocaine [en] cocaine ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 American [en] American ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 Nazi [en] Nazi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 cunt [en] cunt ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 exploration [en] exploration ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 Urban [en] Urban ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/04/2010 wash [en] wash ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 residential [en] residential ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 tubular [en] tubular ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 incentive [en] incentive ਉਚਾਰਨ 9 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 vagina [en] vagina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 milk [en] milk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 different [en] different ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
12/04/2010 basil [en] basil ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ