ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 atipléis [es] atipléis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 asfalté [es] asfalté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 prohíjan [es] prohíjan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 créticos [es] créticos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 rujía [es] rujía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 síquicas [es] síquicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 bromeé [es] bromeé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 sagú [es] sagú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 pepú [es] pepú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 pelú [es] pelú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 pirú [es] pirú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 trascurrí [es] trascurrí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 tentativa de suicidio [es] tentativa de suicidio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 entre medias de [es] entre medias de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 serillos [es] serillos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 silicios [es] silicios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 simplismos [es] simplismos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 amplitudes [es] amplitudes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 altitudes [es] altitudes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 cristaloide [es] cristaloide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 cristaloides [es] cristaloides ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 parónimas [es] parónimas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 conyúdices [es] conyúdices ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 crustáceas [es] crustáceas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 copríncipe [es] copríncipe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 coloideas [es] coloideas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 cicloideas [es] cicloideas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 sordino [es] sordino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 palón [es] palón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 subreino [es] subreino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ