ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 Valledupar [es] Valledupar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 sucia [es] sucia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 San Francisco de Asís [es] San Francisco de Asís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 Narciso Rodriguez [es] Narciso Rodriguez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 Quetzaltenango [es] Quetzaltenango ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2010 Puerto Quetzal [es] Puerto Quetzal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 Villa nueva [es] Villa nueva ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2010 Puerto Barrios [es] Puerto Barrios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 Volcán Tajumulco [es] Volcán Tajumulco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 zodiaco [es] zodiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 Pánico [es] Pánico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 camillero [es] camillero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 Génesis [es] Génesis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 Villegas [es] Villegas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 brazalete [es] brazalete ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2010 iliaco [es] iliaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 dominio [es] dominio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 Rafael Benítez Maudes [es] Rafael Benítez Maudes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 vegana [es] vegana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 esmegma [es] esmegma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2010 restablecida [es] restablecida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 Selena Gómez [es] Selena Gómez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 entrambos [es] entrambos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2010 polaca [es] polaca ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 Alfacar [es] Alfacar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 Fusagasugá [es] Fusagasugá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2010 libidinosidad [es] libidinosidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 asustado [es] asustado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/11/2010 Carlos Alberto Plummer Pavón [es] Carlos Alberto Plummer Pavón ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/11/2010 Piura [es] Piura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ