ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 lamm [sv] lamm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 yxa [sv] yxa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 byxor [sv] byxor ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 byxa [sv] byxa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 fluga [sv] fluga ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/07/2011 flyga [sv] flyga ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 ubåt [sv] ubåt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 träden [sv] träden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 träd [sv] träd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 Borden [sv] Borden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 bord [sv] bord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 Öl [sv] Öl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 original [sv] original ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 0 [sv] 0 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 jättevarmt [sv] jättevarmt ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 verkligen [sv] verkligen ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/09/2009 svin [sv] svin ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
04/09/2009 kärlek [sv] kärlek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/02/2009 kvart [sv] kvart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 smeka [sv] smeka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 käka [sv] käka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 radio [sv] radio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 grävaren [sv] grävaren ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 softa [sv] softa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 haja [sv] haja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 kex [sv] kex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 miniboss [sv] miniboss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 gammelfarfar [sv] gammelfarfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 dinosaurie [sv] dinosaurie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 tjacka [sv] tjacka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ