ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 snacka [sv] snacka ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 runka [sv] runka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 ragga [sv] ragga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Tanka [sv] Tanka ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 busshållplats [sv] busshållplats ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 kantarell [sv] kantarell ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 faktiskt [sv] faktiskt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 ägglikör [sv] ägglikör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 banan [sv] banan ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 grävling [sv] grävling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 sopkvast [sv] sopkvast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 karamell [sv] karamell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 samlag [sv] samlag ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 kamomill [sv] kamomill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 bira [sv] bira ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 disko [sv] disko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Viagra [sv] Viagra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 herpes [sv] herpes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 cancer [sv] cancer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 röka [sv] röka ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 trubadur [sv] trubadur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 fjärta [sv] fjärta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 snögubbe [sv] snögubbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 judo [sv] judo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 virus [sv] virus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 MP3 [sv] MP3 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 karate [sv] karate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 sova [sv] sova ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 julmust [sv] julmust ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 ostbågar [sv] ostbågar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ