ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

daShTRiCk

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

daShTRiCk ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
10/08/2019 Yarağımı ye. [tr] Yarağımı ye. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Yapmalı mıyım? [tr] Yapmalı mıyım? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 Büyümüş de küçülmüş. [tr] Büyümüş de küçülmüş. ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 Bülbülün çektiği dili belası. [tr] Bülbülün çektiği dili belası. ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 Bükemediğin eli öp başına koy. [tr] Bükemediğin eli öp başına koy. ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 Buyurun cenaze namazına! [tr] Buyurun cenaze namazına! ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 buyruğu altına girmek [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 buradayım diye bağırmak [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! [tr] Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 Bozacının şahidi şıracı! [tr] Bozacının şahidi şıracı! ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 boyuna bosuna bakmadan [tr] boyuna bosuna bakmadan ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 boyu devrilsin (veya devrilesi) [tr] boyu devrilsin (veya devrilesi) ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 boyu bosu devrilsin (veya devrilesi) [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Boş ver! [tr] Boş ver! ਉਚਾਰਨ msinanc ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 Boş ite menzil olmaz. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Boş çuval ayakta durmaz. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Boş başak dik durur. [tr] Boş başak dik durur. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. [tr] Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. ਉਚਾਰਨ maseimara ਵੱਲੋਂ
06/01/2019 Bostan gök iken pazarlık yapılmaz. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Borçlunun duacısı alacaklıdır. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Borçlunun dili kısa gerek. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Bezi herkesin arşınına göre vermezler. [tr] Bezi herkesin arşınına göre vermezler. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 Beylik fırın has çıkarır. [tr] Beylik fırın has çıkarır. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 Beylik çeşmesinden su içme. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Bey ardından çomak çalan çok olur. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Başa gelmeyince bilinmez. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Baş yastığı baş derdini bilmez. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
06/01/2019 Baş ol da istersen soğan başı ol. [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ