ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

daShTRiCk

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

daShTRiCk ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/08/2019 nota kağıdı [tr] nota kağıdı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2019 Dürri [tr] Dürri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2019 Düri [tr] Düri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2019 Duruiz [tr] Duruiz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2019 mâd [tr] mâd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2019 Delaredo [tr] Delaredo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2019 vurgulamalısın [tr] vurgulamalısın ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 اﻋﺪا [ota] اﻋﺪا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 laf-ü güzaf [ota] laf-ü güzaf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Suut [tr] Suut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Sungun [tr] Sungun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 sun [tr] sun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Sülü [tr] Sülü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Sürsoy [tr] Sürsoy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Süngür [tr] Süngür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 [tr] sü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 toku [tr] toku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Tongur [tr] Tongur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 ince ince [tr] ince ince ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Tokyüz [tr] Tokyüz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Tokuztuğ [tr] Tokuztuğ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Toktuğ [tr] Toktuğ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 urun [tr] urun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Uruz [tr] Uruz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Uruş [tr] Uruş ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 usum [tr] usum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 usuk [tr] usuk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Uzsoy [tr] Uzsoy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Uytun [tr] Uytun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Übük [tr] Übük ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ