ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

daShTRiCk

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

daShTRiCk ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Ülgü [tr] Ülgü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Ügü [tr] Ügü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üçük [tr] Üçük ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üçkök [tr] Üçkök ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Ülgür [tr] Ülgür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Ünlüol [tr] Ünlüol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üngür [tr] Üngür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üngün [tr] Üngün ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üngörmüş [tr] Üngörmüş ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üngördü [tr] Üngördü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Ünügür [tr] Ünügür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üntürk [tr] Üntürk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üründü [tr] Üründü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Yolbul [tr] Yolbul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üstüngü [tr] Üstüngü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Üstol [tr] Üstol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Yuluğ [tr] Yuluğ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Yoruç [tr] Yoruç ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Yomut [tr] Yomut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Yümun [tr] Yümun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Yunt [tr] Yunt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Tuyuk [tr] Tuyuk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Zobu [tr] Zobu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Gökgöl [tr] Gökgöl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Önol [tr] Önol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 özön [tr] özön ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Sonol [tr] Sonol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 Oynayayım [tr] Oynayayım ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 diyaper dermatit [tr] diyaper dermatit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 dermatofarmakoloji [tr] dermatofarmakoloji ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ